Iconostasi, Chiesa Nuovo Monastero Filosofou, Grecia / Wikimedia Commons - Ferengi, CC BY-SA 3.0